Kalkulačka finančného zdravia

Táto kalkulačka umožnuje výpočet finančného zdravia (vrátane jeho zložiek) na základe zadaných vstupných finančných ukazovateľov. Jej hlavným cieľom je umožniť predpovedať finančné zdravie pre nasledujúci alebo práve prebiehajúci rok, a to zadaním predpokladaných koncoročných údajov a použitím údajov za uplynulé tri roky (aby bol dodržaný štvorročný horizont, na ktorom sa finančné zdravie počíta).

Pokiaľ nechcete ručne vkladať údaje za staršie roky, vyberte Vaše mesto / obec / VÚC a údaje sa vložia automaticky. Údaje za tri najnovšie dostupné roky (2018, 2017, 2016) budú vložené do stĺpcov "rok - 1", "rok - 2" a "rok - 3". Pre výpočet niektorých indikátorov sú potrebné aj bežné príjmy za rok - 4, preto ich uvádzame. Vstupné finančné ukazovatele, ktoré sa nenachádzajú na svetlomodrom pozadí, nevstupujú do výpočtu a nie je potrebné ich vypĺňať.

Mesto / obec / VÚC:

i   Do nasledujúcej tabuľky vložte sumy zaokrúhlené na celé eurá (bez symbolu €), pre výpočet finančného zdravia stlačte tlačidlo pod tabuľkou.
   Pre korektný výpočet finančného zdravia je potrebné zadať všetky hodnoty v riadkoch podfarebných na modro.

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky

Najnovší rok

Rok - 1

Rok - 2

Rok - 3

Rok - 4

Bežné príjmy (skutočnosť k 31.12.)
Kapitálové príjmy (skutočnosť k 31.12.)
Bežné výdavky (skutočnosť k 31.12.)
Kapitálové výdavky (skutočnosť k 31.12.)

Záväzky a pohľadávky

Najnovší rok

Rok - 1

Rok - 2

Rok - 3

Záväzky po splatnosti
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Úvery a účty

Najnovší rok

Rok - 1

Rok - 2

Rok - 3

Celkový dlh (podľa zákona)
Bankové úvery a výpomoci
Úvery od ŠFRB
Výdavky na splácanie istiny
Úrokové splátky
Finančné účty
Neobežný majetok

Ostatné

Najnovší rok

Rok - 1

Rok - 2

Rok - 3

Počet obyvateľov k začiatku roka
Výsledok hospodárenia
 

Hodnotenie finančného zdravia

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-