O projekte

Ciele projektu, zdôvodnenie

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Plánujeme ho dosiahnuť prostredníctvom nasledujúcich čiastkových cieľov:

 • Zber a zverejnenie údajov o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 8 vyšších územných celkov (VÚC) za roky 2006 - 2017. Zverejníme údaje, ktoré zbiera (ale nezverejňuje) Ministerstvo financií SR (Datacentrum), ale aj ďalšie údaje nevyhnutné pre hodnotenie finančnej stability, získané pomocou on-line prieskumu medzi obcami.
 • Vytvorenie trvalej platformy pre zverejnenie týchto údajov v používateľsky prívetivej podobe (vrátane rebríčkov a filtrov) na vlastnej webovej stránke
 • Analýza finančnej stability 50 najväčších slovenských miest a 8 VÚC.
 • Odporúčania na zmenu zákonných kritérií a zavedenie sankcií pre ich lepšie dodržiavanie.
 • Predstavenie výsledkov projektu širokej verejnosti a verejným činiteľom. Výstupy budú cieľované najmä pre:
  • Širokú verejnosť - vďaka tomu, že občania a média získajú viac informácií o hospodárení ich obce v porovnaní s inými obcami, budú môcť efektívnejšie vyžadovať zodpovedné správanie ich starostu, primátora alebo župana.
  • Obce, mestá a VÚC - starostovia, primátori a župani získajú spätnú väzbu na ich riadenie.
  • Ministerstvo financií - politici budú môcť kvalifikovanejšie rozhodnúť, aké údaje o obciach zbierať, ako predefinovať zákonné kritéria pre finančnú stabilitu a aké prípadné sankcie zaviesť.
Návrat hore
Aktivity projektu
 • Definovanie ukazovateľov finančnej stability, vrátane ich konzultovania s bankovými analytikmi a odborníkmi z ratingových agentúr.
 • Návrh webovej stránky, ktorá umožní ohodnotiť finančné zdravie miest, obcí a VÚC, zoradiť ich a filtrovať podľa vlastných kritérií.
 • Zber údajov - na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám získame prístup k údajom Ministerstva financií SR (Datacentra) a pomocou prieskumu medzi zástupcami jednotlivých miest, obcí a VÚC získame dodatočné údaje.
 • Vizualizácia získaných údajov na webovej stránke projektu.
 • Výpočet finančných ukazovateľov a ich prezentácia na webovej stránke projektu.
 • Formulácia odporúčaní pre predefinovanie zákonných kritérií a zavedenie sankcií - zmeny a návrhy budeme konzultovať s externými odborníkmi a v prípade potreby zorganizujeme seminár so zodpovednými ľuďmi z ministerstva financií.
 • Dohoda o pravidelnej aktualizácii databázy - pokúsime sa s ministerstvom dohodnúť na každoročnom poskytnutí definovaných údajov a ich následnom zverejnení, čo by malo zabezpečiť udržateľnosť prínosu projektu.
Návrat hore

Povedali o nás

"Dovoľte mi, aby som sa (...) celému INEKO poďakoval za prácu, ktorú robíte pre samosprávu tým, že spracovávate informácie o hospodárení miest a obcí. Viem, že to nie je ľahké (...). Je jasné, že efektívnosť nie je reálne takto "od stola" posúdiť, ja však oceňujem Vašu snahu o čo najobjektívnejšie posúdenie stavu hospodárenia miest a obcí. Je to aj veľká pomôcka pre nás, "úradníkov" v tom, aby sme presviedčali politické vedenie o správnosti našich návrhov."

Miroslav Karpiš, vedúci ekonomického oddelenia mesta Kežmarok

Návrat hore

"Dovoľte mi podakovať s úctou za Váš portál o hodnotení samospráv. Najkomplexnejší materiál a najlepšia pracovná pomôcka."

Štefan Daško, primátor mesta Ilava

Návrat hore

Kontakt

INEKO

INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
web: http://www.ineko.sk
mail:
Tel.: 02 / 5341 1020
Fax: 02 / 5823 3487

Autori

Peter Goliaš
Peter Klátik
Matej Tunega

Návrat hore