Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 280 073 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 109 327 €
93 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 109 327 €
100 %
100 %
Stavby
1 874 278 €
89 %
70 %
Pozemky
175 062 €
8 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 903 €
2 %
4 %
Dopravné prostriedky
21 084 €
1 %
1 %
Obežný majetok
168 787 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
164 063 €
97 %
91 %
Bankové účty
161 386 €
96 %
90 %
Ceniny
2 677 €
2 %
0 %
Zásoby súčet
4 724 €
3 %
4 %
Materiál
4 724 €
3 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 960 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 960 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby