Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 926 376 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 905 396 €
99 %
99 %
Osobné náklady
1 659 441 €
87 %
79 %
Mzdové náklady
1 193 316 €
63 %
57 %
Sociálne poistenie
415 275 €
22 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
415 275 €
22 %
19 %
Sociálne náklady
50 850 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
50 850 €
3 %
2 %
Spotrebované nákupy
125 466 €
7 %
10 %
Spotreba materiálu
69 537 €
4 %
6 %
Spotreba energie
55 929 €
3 %
4 %
Služby
82 049 €
4 %
7 %
Ostatné služby
42 068 €
2 %
4 %
Cestovné
20 139 €
1 %
0 %
Opravy a udržiavanie
19 842 €
1 %
3 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
27 961 €
1 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 961 €
1 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 961 €
1 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 364 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 364 €
0 %
0 %
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 000 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
4 115 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
4 115 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 980 €
1 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
15 800 €
75 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
15 800 €
75 %
78 %
Finančné náklady
4 987 €
24 %
16 %
Ostatné finančné náklady
4 987 €
24 %
16 %
Mimoriadne náklady
193 €
1 %
0 %
Škody
193 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby