Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
4 190 429 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
4 079 641 €
97 %
97 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
3 820 054 €
94 %
80 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
3 745 921 €
92 %
78 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
74 132 €
2 %
2 %
Krátkodobé záväzky súčet
239 894 €
6 %
18 %
Záväzky voči zamestnancom
128 488 €
3 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
81 958 €
2 %
6 %
Ostatné priame dane
17 275 €
0 %
1 %
Nevyfakturované dodávky
6 318 €
0 %
0 %
Iné záväzky
4 069 €
0 %
2 %
Záväzky z obchodného styku
1 752 €
0 %
5 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
35 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
18 373 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
18 373 €
0 %
0 %
Rezervy súčet
1 320 €
0 %
1 %
Ostatné krátkodobé rezervy
1 320 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
88 026 €
2 %
-3 %
Výsledok hospodárenia
88 026 €
100 %
147 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
106 542 €
121 %
389 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-18 516 €
-21 %
-243 %
Časové rozlíšenie súčet
22 762 €
1 %
6 %
Výnosy budúcich období
22 762 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby