Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
369 923 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
335 434 €
91 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
335 434 €
100 %
100 %
Stavby
198 233 €
59 %
71 %
Pozemky
112 195 €
33 %
12 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 014 €
5 %
1 %
Dopravné prostriedky
7 992 €
2 %
0 %
Obežný majetok
33 486 €
9 %
9 %
Finančné účty súčet
32 124 €
96 %
89 %
Bankové účty
32 124 €
96 %
89 %
Zásoby súčet
791 €
2 %
5 %
Materiál
791 €
2 %
5 %
Pohľadávky spolu
571 €
2 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
571 €
2 %
6 %
Ostatné pohľadávky
571 €
2 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 003 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 003 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby