Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
369 923 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
348 735 €
94 %
89 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
314 347 €
90 %
91 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
313 776 €
90 %
90 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
571 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
33 852 €
10 %
9 %
Záväzky voči zamestnancom
14 672 €
4 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
8 777 €
3 %
2 %
Prijaté preddavky
4 131 €
1 %
1 %
Ostatné priame dane
2 098 €
1 %
1 %
Iné záväzky
2 070 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
1 510 €
0 %
0 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
594 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
536 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
536 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
22 616 €
6 %
10 %
Výnosy budúcich období
22 616 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-1 428 €
-0 %
1 %
Výsledok hospodárenia
-1 428 €
100 %
92 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 273 €
-229 %
11 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-4 700 €
329 %
81 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby