Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
549 945 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 163 €
5 %
3 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 350 €
55 %
22 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 350 €
55 %
22 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
11 813 €
45 %
73 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
11 813 €
45 %
72 %
Tržby z predaja služieb
11 813 €
45 %
72 %
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
0 %
65 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
523 781 €
113 865 448 %
149 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
254 355 €
55 294 580 %
15 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
251 803 €
54 739 780 %
128 %
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
14 038 €
3 051 674 %
5 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 039 €
660 543 %
0 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
547 €
118 870 %
0 %
Výnosové úroky
0 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby