Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zoologická záhrada Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
54 440 614 €
Neobežný majetok
54 000 828 €
Obežný majetok
432 747 €
Časové rozlíšenie súčet
7 038 €
Pasíva
54 440 614 €
Vlastné imanie
194 276 €
Záväzky celkom
54 229 383 €
Časové rozlíšenie súčet
16 956 €
Výnosy
2 423 804 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
708 038 €
Výnosy z finančnej činnosti
29 €
Náklady
2 264 830 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 245 577 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 253 €
Zisk
158 974 €
Daň z príjmov
1 520 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
157 454 €
Príjmy2,8 mil. €
Granty a transfery
72,9 %
Nedaňové príjmy
25,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,5 %
Zoologická záhrada Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,6 mil. €
Tovary a služby
37,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,9 %
Kapitálové výdavky
19,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,3 %
Bežné transfery
0,4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,2 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,0 %
Zoologická záhrada Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica k Zoologickej záhrade 326/1
Obec:04001 Košice - Kavečany
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00083089
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1980
SK NACE:91 040 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby