Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
82 591 €
Neobežný majetok
78 914 €
Obežný majetok
3 440 €
Časové rozlíšenie súčet
236 €
Pasíva
82 591 €
Vlastné imanie
-9 161 €
Záväzky celkom
91 751 €
Výnosy
185 869 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
8 565 €
Výnosy z finančnej činnosti
177 304 €
Náklady
182 545 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
181 552 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
992 €
Zisk
3 325 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 325 €
Príjmy181,9 tis. €
Granty a transfery
94,1 %
Nedaňové príjmy
5,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,6 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky179,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,8 %
Tovary a služby
31,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,3 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Starý jarok 44
Obec:05304 Spišské Podhradie
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Podhradie
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00125598
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:20.4.1995
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby