Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
934 302 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
916 488 €
98 %
99 %
Osobné náklady
624 455 €
68 %
79 %
Mzdové náklady
462 825 €
50 %
57 %
Sociálne poistenie
150 968 €
16 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
150 968 €
16 %
19 %
Sociálne náklady
10 661 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
10 661 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
139 076 €
15 %
10 %
Spotreba materiálu
85 889 €
9 %
6 %
Spotreba energie
53 186 €
6 %
4 %
Služby
115 707 €
13 %
7 %
Opravy a udržiavanie
79 828 €
9 %
3 %
Ostatné služby
35 818 €
4 %
4 %
Cestovné
62 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
20 105 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 105 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 105 €
2 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 698 €
1 %
1 %
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 566 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 132 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
4 447 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
4 321 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
126 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
17 814 €
2 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
11 332 €
64 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
11 332 €
64 %
78 %
Finančné náklady
6 401 €
36 %
16 %
Ostatné finančné náklady
6 401 €
36 %
16 %
Mimoriadne náklady
80 €
0 %
0 %
Škody
80 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby