Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138,

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
684 571 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
567 518 €
83 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
567 518 €
100 %
100 %
Stavby
450 129 €
79 %
70 %
Pozemky
57 004 €
10 %
18 %
Dopravné prostriedky
41 384 €
7 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 000 €
3 %
4 %
Obežný majetok
117 009 €
17 %
13 %
Finančné účty súčet
101 856 €
87 %
91 %
Bankové účty
101 710 €
87 %
90 %
Ceniny
146 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
14 997 €
13 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
14 997 €
13 %
5 %
Iné pohľadávky
11 098 €
9 %
1 %
Odberatelia
2 758 €
2 %
2 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
740 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
402 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
157 €
0 %
4 %
Materiál
157 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
45 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
45 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby