Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 085 734 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 825 060 €
92 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 823 288 €
100 %
100 %
Stavby
2 513 494 €
89 %
70 %
Pozemky
225 069 €
8 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 784 €
2 %
4 %
Dopravné prostriedky
12 831 €
0 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 110 €
0 %
4 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 772 €
0 %
0 %
Softvér
1 772 €
0 %
0 %
Obežný majetok
259 150 €
8 %
13 %
Finančné účty súčet
212 939 €
82 %
91 %
Bankové účty
207 381 €
80 %
90 %
Ceniny
4 681 €
2 %
0 %
Peniaze
877 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
37 682 €
15 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
37 682 €
15 %
5 %
Odberatelia
35 667 €
14 %
2 %
Ostatné pohľadávky
1 847 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
167 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
8 530 €
3 %
4 %
Materiál
7 949 €
3 %
4 %
Výrobky
561 €
0 %
0 %
Zvieratá
20 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 523 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 523 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby