Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 062 741 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 775 414 €
86 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 771 242 €
100 %
100 %
Stavby
1 310 045 €
74 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
290 083 €
16 %
3 %
Pozemky
73 472 €
4 %
19 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
64 600 €
4 %
4 %
Dopravné prostriedky
33 041 €
2 %
1 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 172 €
0 %
0 %
Softvér
4 172 €
0 %
0 %
Obežný majetok
287 086 €
14 %
12 %
Finančné účty súčet
223 291 €
78 %
89 %
Bankové účty
221 875 €
77 %
88 %
Ceniny
1 416 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
48 857 €
17 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
48 857 €
17 %
6 %
Iné pohľadávky
34 596 €
12 %
2 %
Odberatelia
14 137 €
5 %
3 %
Ostatné pohľadávky
124 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
14 939 €
5 %
5 %
Materiál
14 055 €
5 %
4 %
Tovar
884 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
241 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
241 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby