Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 878 676 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 773 719 €
96 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 773 719 €
100 %
100 %
Stavby
2 736 878 €
99 %
71 %
Pozemky
28 940 €
1 %
12 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 241 €
0 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 660 €
0 %
3 %
Obežný majetok
104 903 €
4 %
9 %
Finančné účty súčet
101 886 €
97 %
89 %
Bankové účty
99 988 €
95 %
89 %
Ceniny
1 898 €
2 %
0 %
Zásoby súčet
3 013 €
3 %
5 %
Materiál
3 013 €
3 %
5 %
Pohľadávky spolu
4 €
0 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 €
0 %
6 %
Iné pohľadávky
4 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
54 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
54 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby