Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 466 880 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 308 408 €
89 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 308 408 €
100 %
100 %
Stavby
1 214 390 €
93 %
71 %
Pozemky
50 995 €
4 %
12 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
22 080 €
2 %
3 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 953 €
1 %
1 %
Dopravné prostriedky
7 990 €
1 %
0 %
Obežný majetok
158 472 €
11 %
9 %
Finančné účty súčet
157 667 €
99 %
89 %
Bankové účty
157 667 €
99 %
89 %
Zásoby súčet
806 €
1 %
5 %
Materiál
806 €
1 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby