Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
729 113 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
29 034 €
4 %
3 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
16 343 €
56 %
73 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
16 343 €
56 %
72 %
Tržby z predaja služieb
16 343 €
56 %
72 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 691 €
44 %
22 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 691 €
44 %
22 %
Výnosy z finančnej činnosti
6 €
0 %
65 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
700 073 €
12 175 179 %
149 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
592 727 €
10 308 301 %
128 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
69 221 €
1 203 846 %
15 %
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
33 203 €
577 443 %
5 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 000 €
69 565 %
0 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
511 €
8 893 %
1 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
410 €
7 130 %
0 %
Výnosové úroky
6 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby