Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
228 710 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
124 233 €
54 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
124 233 €
100 %
100 %
Stavby
97 302 €
78 %
70 %
Pozemky
15 296 €
12 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 391 €
5 %
4 %
Dopravné prostriedky
5 244 €
4 %
1 %
Obežný majetok
102 361 €
45 %
13 %
Finančné účty súčet
98 051 €
96 %
91 %
Bankové účty
98 051 €
96 %
90 %
Zásoby súčet
2 405 €
2 %
4 %
Materiál
2 405 €
2 %
4 %
Pohľadávky spolu
1 905 €
2 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 905 €
2 %
5 %
Ostatné pohľadávky
1 556 €
2 %
1 %
Iné pohľadávky
349 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
2 116 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
2 040 €
96 %
97 %
Príjmy budúcich období
76 €
4 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby