Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
929 624 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
903 727 €
97 %
99 %
Osobné náklady
703 380 €
78 %
79 %
Mzdové náklady
513 975 €
57 %
57 %
Sociálne poistenie
170 784 €
19 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
170 784 €
19 %
19 %
Sociálne náklady
18 621 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
17 502 €
2 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 120 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
128 110 €
14 %
10 %
Spotreba energie
67 507 €
7 %
4 %
Spotreba materiálu
60 603 €
7 %
6 %
Služby
63 390 €
7 %
7 %
Opravy a udržiavanie
40 613 €
4 %
3 %
Ostatné služby
22 550 €
2 %
4 %
Cestovné
227 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
3 798 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
3 734 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
64 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
3 603 €
0 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 603 €
0 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 603 €
0 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 446 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 446 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 897 €
3 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
23 317 €
90 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
21 685 €
84 %
78 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 632 €
6 %
5 %
Finančné náklady
2 580 €
10 %
16 %
Ostatné finančné náklady
2 580 €
10 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby