Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
660 640 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
664 632 €
101 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
562 658 €
85 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
561 431 €
84 %
88 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
1 227 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
99 770 €
15 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
46 015 €
7 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
31 127 €
5 %
3 %
Prijaté preddavky
9 484 €
1 %
0 %
Ostatné priame dane
8 950 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
3 993 €
1 %
1 %
Iné záväzky
201 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
2 205 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
2 205 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
-3 993 €
-1 %
5 %
Výsledok hospodárenia
-3 993 €
100 %
71 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
794 €
-20 %
4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-4 787 €
120 %
67 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby