Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
851 131 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
823 053 €
97 %
99 %
Osobné náklady
589 856 €
72 %
79 %
Mzdové náklady
431 163 €
52 %
57 %
Sociálne poistenie
141 011 €
17 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
141 011 €
17 %
19 %
Sociálne náklady
17 681 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
16 048 €
2 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 633 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
143 405 €
17 %
10 %
Spotreba materiálu
72 704 €
9 %
6 %
Spotreba energie
70 701 €
9 %
4 %
Služby
68 425 €
8 %
7 %
Ostatné služby
49 190 €
6 %
4 %
Opravy a udržiavanie
19 217 €
2 %
3 %
Cestovné
19 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
16 554 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 554 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 554 €
2 %
4 %
Dane a poplatky
4 813 €
1 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
4 403 €
1 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
312 €
0 %
0 %
Daň z motorových vozidiel
98 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
28 078 €
3 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
26 291 €
94 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
23 614 €
84 %
78 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 676 €
10 %
5 %
Finančné náklady
1 599 €
6 %
16 %
Ostatné finančné náklady
1 599 €
6 %
16 %
Mimoriadne náklady
189 €
1 %
0 %
Škody
189 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby