Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 446 645 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 188 741 €
82 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 188 741 €
100 %
100 %
Stavby
618 500 €
52 %
70 %
Pozemky
518 906 €
44 %
18 %
Dopravné prostriedky
45 833 €
4 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 501 €
0 %
4 %
Obežný majetok
248 498 €
17 %
13 %
Finančné účty súčet
227 895 €
92 %
91 %
Bankové účty
227 785 €
92 %
90 %
Ceniny
110 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
16 888 €
7 %
4 %
Materiál
16 888 €
7 %
4 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 941 €
1 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 941 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
1 775 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 775 €
1 %
5 %
Ostatné pohľadávky
1 775 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
9 406 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
7 076 €
75 %
97 %
Príjmy budúcich období
2 330 €
25 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby