Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
682 262 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
597 265 €
88 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
597 265 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
407 365 €
68 %
2 %
Pozemky
92 563 €
15 %
18 %
Stavby
87 775 €
15 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 563 €
2 %
4 %
Obežný majetok
83 776 €
12 %
13 %
Finančné účty súčet
82 052 €
98 %
91 %
Bankové účty
81 891 €
98 %
90 %
Ceniny
161 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 712 €
2 %
4 %
Materiál
1 712 €
2 %
4 %
Pohľadávky spolu
12 €
0 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 €
0 %
5 %
Iné pohľadávky
12 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 221 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 221 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby