Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
103 486 000 €
Neobežný majetok
102 341 000 €
Obežný majetok
1 135 090 €
Časové rozlíšenie súčet
9 610 €
Pasíva
103 486 000 €
Vlastné imanie
3 943 030 €
Záväzky celkom
99 469 000 €
Časové rozlíšenie súčet
73 569 €
Výnosy
11 332 800 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 861 130 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
11 645 100 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
11 550 100 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
95 003 €
Zisk
-312 331 €
Daň z príjmov
28 523 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-340 854 €
Príjmy9,2 mil. €
Nedaňové príjmy
60,6 %
Granty a transfery
39,4 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky9,0 mil. €
Tovary a služby
57,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
23,8 %
Kapitálové výdavky
9,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
9,0 %
Bežné transfery
0,4 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Junácka 4
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179663
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1986
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby