Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
100 156 589 €
Neobežný majetok
99 220 528 €
Obežný majetok
891 641 €
Časové rozlíšenie súčet
44 419 €
Pasíva
100 156 589 €
Vlastné imanie
3 947 498 €
Záväzky celkom
96 136 677 €
Časové rozlíšenie súčet
72 414 €
Výnosy
12 781 382 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
6 253 812 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
12 705 100 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
12 603 661 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
101 439 €
Zisk
76 282 €
Daň z príjmov
71 809 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 473 €
Príjmy10,6 mil. €
Nedaňové príjmy
67,9 %
Granty a transfery
32,1 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky9,9 mil. €
Tovary a služby
56,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
25,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,4 %
Kapitálové výdavky
7,4 %
Bežné transfery
0,4 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Junácka 4
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179663
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1986
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby