Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Spolu majetok
100 156 589 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
99 220 528 €
99 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
99 208 299 €
100 %
100 %
Stavby
88 253 632 €
89 %
61 %
Pozemky
9 581 608 €
10 %
16 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
766 946 €
1 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
382 626 €
0 %
3 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
216 580 €
0 %
15 %
Dopravné prostriedky
6 814 €
0 %
0 %
Umelecké diela a zbierky
92 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
12 230 €
0 %
0 %
Softvér
12 230 €
0 %
0 %
Obežný majetok
891 641 €
1 %
7 %
Pohľadávky spolu
517 886 €
58 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
517 886 €
58 %
11 %
Odberatelia
375 983 €
42 %
3 %
Ostatné pohľadávky
116 906 €
13 %
1 %
Iné pohľadávky
18 276 €
2 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
6 721 €
1 %
0 %
Finančné účty súčet
355 142 €
40 %
84 %
Bankové účty
349 607 €
39 %
81 %
Peniaze
4 821 €
1 %
1 %
Ceniny
714 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
18 613 €
2 %
4 %
Materiál
15 755 €
2 %
2 %
Tovar
2 857 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
44 419 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
39 852 €
90 %
5 %
Náklady budúcich období
4 568 €
10 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby