Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
96 415 950 €
Neobežný majetok
95 821 924 €
Obežný majetok
580 046 €
Časové rozlíšenie súčet
13 979 €
Pasíva
96 415 950 €
Vlastné imanie
3 650 180 €
Záväzky celkom
92 613 636 €
Časové rozlíšenie súčet
152 134 €
Výnosy
9 997 660 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 585 439 €
Výnosy z finančnej činnosti
26 471 €
Náklady
10 294 978 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
10 203 540 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
91 438 €
Zisk
-297 318 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-297 319 €
Príjmy7,1 mil. €
Nedaňové príjmy
56,4 %
Granty a transfery
42,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,0 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky7,2 mil. €
Tovary a služby
50,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
32,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,3 %
Kapitálové výdavky
4,9 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Bežné transfery
0,7 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Junácka 4
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179663
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1986
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby