Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 611 203 €
Neobežný majetok
17 091 493 €
Obežný majetok
512 967 €
Časové rozlíšenie súčet
6 742 €
Pasíva
17 611 203 €
Vlastné imanie
1 895 967 €
Záväzky celkom
15 414 812 €
Časové rozlíšenie súčet
300 424 €
Výnosy
2 983 753 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 128 791 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 854 962 €
Náklady
2 935 102 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 922 701 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 401 €
Zisk
48 651 €
Daň z príjmov
735 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
47 916 €
Príjmy3,4 mil. €
Granty a transfery
55,0 %
Nedaňové príjmy
34,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,7 %
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky3,2 mil. €
Tovary a služby
39,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,9 %
Kapitálové výdavky
18,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,8 %
Bežné transfery
0,6 %
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mlynská dolina 1A
Obec:84227 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179710
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:91 040 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby