Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Múzeum mesta Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 856 220 €
Neobežný majetok
18 501 354 €
Obežný majetok
267 532 €
Časové rozlíšenie súčet
87 334 €
Pasíva
18 856 220 €
Vlastné imanie
338 483 €
Záväzky celkom
18 464 913 €
Časové rozlíšenie súčet
52 824 €
Výnosy
2 875 897 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 122 090 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 753 807 €
Náklady
2 878 407 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 867 656 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 752 €
Zisk
-2 510 €
Daň z príjmov
58 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 568 €
Príjmy2,6 mil. €
Granty a transfery
53,0 %
Nedaňové príjmy
44,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,8 %
Múzeum mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,9 %
Tovary a služby
36,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,5 %
Kapitálové výdavky
3,2 %
Bežné transfery
0,2 %
Múzeum mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Radničná 1
Obec:81518 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179744
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby