Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 930 800 €
Neobežný majetok
20 593 300 €
Obežný majetok
1 326 950 €
Časové rozlíšenie súčet
10 494 €
Pasíva
21 930 800 €
Vlastné imanie
1 030 670 €
Záväzky celkom
20 826 800 €
Časové rozlíšenie súčet
73 289 €
Výnosy
4 996 820 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 347 220 €
Výnosy z finančnej činnosti
925 €
Náklady
5 009 220 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 960 600 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 620 €
Zisk
-12 402 €
Daň z príjmov
11 841 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-24 244 €
Príjmy4,4 mil. €
Granty a transfery
62,1 %
Nedaňové príjmy
35,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,4 %
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
priemer odvetvia*
Výdavky4,3 mil. €
Tovary a služby
45,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,2 %
Kapitálové výdavky
6,0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,2 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Družstevná 1730/1
Obec:03101 Liptovský Mikuláš
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Liptovský Mikuláš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00183636
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1966
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby