Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
36 163 800 €
Neobežný majetok
35 057 700 €
Obežný majetok
1 091 130 €
Časové rozlíšenie súčet
14 972 €
Pasíva
36 163 800 €
Vlastné imanie
-46 396 €
Záväzky celkom
36 210 200 €
Výnosy
6 887 470 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 021 490 €
Výnosy z finančnej činnosti
434 €
Náklady
7 235 880 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
7 196 890 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 984 €
Zisk
-348 410 €
Daň z príjmov
12 012 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-360 422 €
Príjmy4,5 mil. €
Granty a transfery
67,0 %
Nedaňové príjmy
25,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,0 %
Technické a záhradnícke služby Michalovce
priemer odvetvia*
Výdavky4,5 mil. €
Tovary a služby
49,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
37,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,0 %
Technické a záhradnícke služby Michalovce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Partizánska 55
Obec:07101 Michalovce
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Michalovce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00186490
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby