Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Park kultúry a oddychu

Spolu majetok
3 627 832 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 468 223 €
96 %
94 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 468 223 €
100 %
100 %
Stavby
3 310 813 €
95 %
59 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 491 €
3 %
3 %
Dopravné prostriedky
23 786 €
1 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
20 423 €
1 %
6 %
Umelecké diela a zbierky
3 710 €
0 %
0 %
Obežný majetok
157 833 €
4 %
6 %
Finančné účty súčet
114 440 €
73 %
79 %
Bankové účty
111 377 €
71 %
71 %
Ceniny
2 985 €
2 %
1 %
Peniaze
79 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
40 978 €
26 %
15 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
40 978 €
26 %
14 %
Odberatelia
17 058 €
11 %
3 %
Iné pohľadávky
12 875 €
8 %
1 %
Ostatné pohľadávky
10 572 €
7 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
326 €
0 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
147 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
2 415 €
2 %
5 %
Materiál
2 415 €
2 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
1 776 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 776 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby