Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Park kultúry a oddychu

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
906 721 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
401 977 €
44 %
37 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
290 930 €
72 %
77 %
Príplatky
87 922 €
22 %
16 %
Odmeny
23 125 €
6 %
6 %
Tovary a služby
333 619 €
37 %
42 %
Služby
135 699 €
41 %
40 %
Energie, voda a komunikácie
103 718 €
31 %
30 %
Materiál
39 040 €
12 %
17 %
Nájomné za nájom
27 689 €
8 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
24 881 €
7 %
10 %
Dopravné
2 588 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
3 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
137 641 €
15 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
91 166 €
66 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
21 879 €
16 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 249 €
14 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 347 €
4 %
2 %
Kapitálové výdavky
20 499 €
2 %
7 %
Obstarávanie kapitálových aktív
20 499 €
100 %
100 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9 000 €
1 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
9 000 €
100 %
72 %
Bežné transfery
3 986 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 986 €
100 %
96 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby