Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 786 200 €
Neobežný majetok
18 543 500 €
Obežný majetok
241 490 €
Časové rozlíšenie súčet
1 132 €
Pasíva
18 786 200 €
Vlastné imanie
1 182 790 €
Záväzky celkom
17 602 700 €
Časové rozlíšenie súčet
629 €
Výnosy
5 125 450 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 051 970 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 073 490 €
Náklady
4 986 420 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 969 390 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
17 024 €
Zisk
139 036 €
Daň z príjmov
310 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
138 726 €
Príjmy3,5 mil. €
Granty a transfery
75,4 %
Nedaňové príjmy
24,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,4 %
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky3,5 mil. €
Tovary a služby
46,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
32,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,1 %
Kapitálové výdavky
9,6 %
Bežné transfery
0,7 %
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Banská 6279/1
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00350656
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby