Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
15 337 641 €
Neobežný majetok
14 970 213 €
Obežný majetok
354 899 €
Časové rozlíšenie súčet
12 529 €
Pasíva
15 337 641 €
Vlastné imanie
2 853 361 €
Záväzky celkom
12 450 180 €
Časové rozlíšenie súčet
34 101 €
Výnosy
5 681 331 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 118 117 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 563 215 €
Náklady
5 493 340 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 477 284 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 057 €
Zisk
187 991 €
Daň z príjmov
5 907 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
182 084 €
Príjmy4,1 mil. €
Granty a transfery
76,5 %
Nedaňové príjmy
22,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,1 %
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky4,0 mil. €
Tovary a služby
41,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,4 %
Kapitálové výdavky
10,6 %
Bežné transfery
0,8 %
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Banská 6279/1
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00350656
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby