Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
909 580 €
Neobežný majetok
888 064 €
Obežný majetok
18 798 €
Pasíva
909 580 €
Vlastné imanie
29 752 €
Záväzky celkom
879 829 €
Výnosy
495 176 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
64 686 €
Výnosy z finančnej činnosti
430 490 €
Náklady
495 695 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
493 578 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 513 €
Zisk
-519 €
Daň z príjmov
95 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-614 €
Príjmy450,6 tis. €
Granty a transfery
85,6 %
Nedaňové príjmy
14,4 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky453,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
43,8 %
Tovary a služby
39,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,2 %
Bežné transfery
0,5 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 4
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00350702
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1981
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby