Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 873 981 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 556 060 €
83 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 556 060 €
100 %
99 %
Stavby
808 093 €
52 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
401 939 €
26 %
7 %
Pozemky
318 818 €
20 %
10 %
Dopravné prostriedky
27 211 €
2 %
1 %
Obežný majetok
315 540 €
17 %
18 %
Finančné účty súčet
223 634 €
71 %
46 %
Bankové účty
223 601 €
71 %
45 %
Ceniny
33 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
51 228 €
16 %
15 %
Materiál
51 228 €
16 %
14 %
Pohľadávky spolu
40 678 €
13 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
40 678 €
13 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
40 479 €
13 %
10 %
Ostatné pohľadávky
199 €
0 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
2 381 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 381 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby