Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 758 069 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 279 861 €
83 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 279 861 €
100 %
99 %
Stavby
2 074 475 €
91 %
74 %
Pozemky
118 844 €
5 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 542 €
4 %
7 %
Obežný majetok
472 356 €
17 %
18 %
Finančné účty súčet
246 620 €
52 %
46 %
Bankové účty
246 542 €
52 %
45 %
Ceniny
78 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
132 851 €
28 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
132 851 €
28 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
132 851 €
28 %
10 %
Zásoby súčet
92 884 €
20 %
15 %
Materiál
92 884 €
20 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
5 852 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
5 852 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby