Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 735 322 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 479 640 €
85 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 479 640 €
100 %
100 %
Stavby
1 279 957 €
87 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 048 €
7 %
4 %
Pozemky
88 185 €
6 %
18 %
Dopravné prostriedky
4 450 €
0 %
1 %
Obežný majetok
253 555 €
15 %
13 %
Finančné účty súčet
240 094 €
95 %
91 %
Bankové účty
240 094 €
95 %
90 %
Zásoby súčet
10 791 €
4 %
4 %
Materiál
9 600 €
4 %
4 %
Nedokončená výroba a polotovary
724 €
0 %
0 %
Tovar
467 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 670 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 670 €
1 %
5 %
Odberatelia
2 670 €
1 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
2 127 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 127 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby