Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
1 735 322 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 420 900 €
82 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 301 125 €
92 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 244 487 €
88 %
88 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
56 638 €
4 %
1 %
Krátkodobé záväzky súčet
117 378 €
8 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
63 719 €
4 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
40 331 €
3 %
3 %
Ostatné priame dane
10 110 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
2 956 €
0 %
1 %
Iné záväzky
263 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
2 397 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
2 397 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
313 754 €
18 %
5 %
Výsledok hospodárenia
302 344 €
96 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
299 648 €
96 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
2 696 €
1 %
4 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
11 410 €
4 %
29 %
Zákonný rezervný fond
11 410 €
4 %
29 %
Časové rozlíšenie súčet
668 €
0 %
12 %
Výnosy budúcich období
668 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby