Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

„CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 204 627 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
770 650 €
64 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
770 650 €
100 %
99 %
Stavby
612 479 €
79 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
83 334 €
11 %
7 %
Pozemky
74 837 €
10 %
10 %
Obežný majetok
433 843 €
36 %
18 %
Finančné účty súčet
198 908 €
46 %
46 %
Bankové účty
198 908 €
46 %
45 %
Pohľadávky spolu
195 083 €
45 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
194 587 €
45 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
194 173 €
45 %
10 %
Ostatné pohľadávky
414 €
0 %
14 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
497 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
497 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
39 852 €
9 %
15 %
Materiál
39 852 €
9 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
134 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
134 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby