Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
888 478 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
620 724 €
70 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
620 724 €
100 %
99 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
381 477 €
61 %
1 %
Pozemky
105 757 €
17 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
101 867 €
16 %
7 %
Stavby
17 394 €
3 %
74 %
Dopravné prostriedky
8 252 €
1 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
5 976 €
1 %
7 %
Obežný majetok
266 253 €
30 %
18 %
Finančné účty súčet
153 887 €
58 %
46 %
Bankové účty
152 792 €
57 %
45 %
Ceniny
1 095 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
98 016 €
37 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
98 016 €
37 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
98 016 €
37 %
10 %
Zásoby súčet
14 350 €
5 %
15 %
Materiál
14 350 €
5 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 501 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 501 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby