Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
669 897 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
454 982 €
68 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
454 982 €
100 %
100 %
Stavby
351 576 €
77 %
70 %
Pozemky
66 276 €
15 %
18 %
Dopravné prostriedky
18 649 €
4 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 480 €
4 %
4 %
Obežný majetok
211 700 €
32 %
13 %
Finančné účty súčet
192 894 €
91 %
91 %
Bankové účty
192 894 €
91 %
90 %
Pohľadávky spolu
14 441 €
7 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
14 441 €
7 %
5 %
Ostatné pohľadávky
13 386 €
6 %
1 %
Iné pohľadávky
763 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
292 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
4 365 €
2 %
4 %
Materiál
4 365 €
2 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
3 216 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 216 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby