Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
656 174 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
24 722 €
4 %
3 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
21 540 €
87 %
73 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
21 540 €
87 %
72 %
Tržby z predaja služieb
21 540 €
87 %
72 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 485 €
10 %
22 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 485 €
10 %
22 %
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
697 €
3 %
5 %
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
697 €
3 %
5 %
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
0 %
65 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
631 452 €
263 105 004 %
149 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
513 706 €
214 044 088 %
128 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
84 152 €
35 063 417 %
15 %
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
29 285 €
12 202 125 %
5 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 309 €
1 795 375 %
0 %
Výnosové úroky
0 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby