Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
551 715 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
467 150 €
85 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
467 150 €
100 %
100 %
Stavby
421 212 €
90 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 477 €
5 %
4 %
Dopravné prostriedky
15 578 €
3 %
1 %
Pozemky
6 882 €
1 %
18 %
Obežný majetok
83 262 €
15 %
13 %
Finančné účty súčet
76 642 €
92 %
91 %
Bankové účty
76 642 €
92 %
90 %
Peniaze a účty v bankách spolu
15 173 €
18 %
0 %
Pohľadávky spolu
5 366 €
6 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 366 €
6 %
5 %
Ostatné pohľadávky
5 366 €
6 %
1 %
Zásoby súčet
1 254 €
2 %
4 %
Materiál
1 254 €
2 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 302 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 302 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby