Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
934 124 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
915 882 €
98 %
99 %
Osobné náklady
747 928 €
82 %
79 %
Mzdové náklady
540 272 €
59 %
57 %
Sociálne poistenie
180 272 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
174 719 €
19 %
19 %
Ostatné sociálne poistenie
5 553 €
1 %
1 %
Sociálne náklady
27 385 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
25 601 €
3 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 784 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
116 510 €
13 %
10 %
Spotreba energie
81 102 €
9 %
4 %
Spotreba materiálu
35 408 €
4 %
6 %
Služby
24 436 €
3 %
7 %
Ostatné služby
22 862 €
2 %
4 %
Cestovné
891 €
0 %
0 %
Opravy a udržiavanie
683 €
0 %
3 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
21 451 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 451 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 451 €
2 %
4 %
Dane a poplatky
3 629 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
3 339 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
290 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 928 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 928 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 242 €
2 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
13 598 €
75 %
84 %
Náklady z odvodu príjmov
8 232 €
45 %
78 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
5 366 €
29 %
5 %
Finančné náklady
4 588 €
25 %
16 %
Ostatné finančné náklady
4 588 €
25 %
16 %
Mimoriadne náklady
56 €
0 %
0 %
Škody
56 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby