Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
551 715 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
554 261 €
100 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
469 862 €
85 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
464 496 €
84 %
88 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
5 366 €
1 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
83 302 €
15 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
37 748 €
7 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
25 201 €
5 %
3 %
Záväzky z obchodného styku
6 860 €
1 %
1 %
Prijaté preddavky
6 302 €
1 %
0 %
Ostatné priame dane
5 803 €
1 %
1 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
700 €
0 %
0 %
Iné záväzky
688 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 097 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 097 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 108 €
1 %
12 %
Výnosy budúcich období
4 108 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-6 655 €
-1 %
5 %
Výsledok hospodárenia
-6 655 €
100 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
5 621 €
-84 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-12 276 €
184 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby