Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Tvrdošín

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 365 144 €
Neobežný majetok
3 782 586 €
Obežný majetok
577 594 €
Časové rozlíšenie súčet
4 964 €
Pasíva
4 365 144 €
Vlastné imanie
23 159 €
Záväzky celkom
4 333 813 €
Časové rozlíšenie súčet
8 172 €
Výnosy
1 714 085 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
583 073 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 121 891 €
Náklady
1 753 579 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 741 717 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 862 €
Zisk
-39 494 €
Daň z príjmov
1 439 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-40 934 €
Príjmy1,8 mil. €
Granty a transfery
57,5 %
Nedaňové príjmy
39,1 %
Daňové príjmy
2,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,0 %
Technické služby mesta Tvrdošín
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Tovary a služby
48,7 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
33,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,5 %
Kapitálové výdavky
2,4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Technické služby mesta Tvrdošín
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod Velingom 263
Obec:02744 Tvrdošín
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tvrdošín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00490628
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:6.12.1979
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby