Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov jesene života

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 159 630 €
Neobežný majetok
4 718 190 €
Obežný majetok
438 144 €
Časové rozlíšenie súčet
3 293 €
Pasíva
5 159 630 €
Vlastné imanie
70 971 €
Záväzky celkom
5 058 480 €
Časové rozlíšenie súčet
30 169 €
Výnosy
4 361 160 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
861 137 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 840 €
Náklady
4 312 700 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 444 200 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
868 509 €
Zisk
48 460 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
48 460 €
Príjmy862,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
Výdavky3,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39,6 %
Tovary a služby
36,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,5 %
Kapitálové výdavky
9,5 %
Bežné transfery
0,2 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hanulova 7/a
Obec:84401 Bratislava - Dúbravka
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00490873
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.5.1981
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby