Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov jesene života

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 373 035 €
Neobežný majetok
4 832 653 €
Obežný majetok
539 528 €
Časové rozlíšenie súčet
854 €
Pasíva
5 373 035 €
Vlastné imanie
2 205 €
Záväzky celkom
5 343 208 €
Časové rozlíšenie súčet
27 621 €
Výnosy
4 870 734 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
852 797 €
Výnosy z finančnej činnosti
553 €
Náklady
4 939 500 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 073 246 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
866 254 €
Zisk
-68 766 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-68 766 €
Príjmy859,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
Výdavky4,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
43,4 %
Tovary a služby
34,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,7 %
Kapitálové výdavky
6,0 %
Bežné transfery
0,4 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hanulova 7/a
Obec:84401 Bratislava - Dúbravka
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00490873
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.5.1981
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby